Huisregels

Feel Fit Center Huisregels
v5/08-2021

Algemeen

Bezoekers van Laco Feel Fit Center:

 • worden geacht zich aan deze huisregels te houden.
 • worden geacht de accommodatie bij sluitingstijd direct te verlaten.
 • volgen de aanwijzingen van het Laco Feel Fit Center-personeel prompt en stipt op.
 • geven binnen de accommodatie niet aan andere bezoekers een cursus, onderwijs of advies (tegen betaling) in de meest ruime zin van het woord.
 • gebruiken de accommodatie zonder hinder voor anderen te veroorzaken.
 • kunnen uitsluitend goederen en diensten afnemen door een digitale betaling, pin, contactloos etc te verrichten.

Aansprakelijkheid

Voor de bezoekers van Laco Feel Fit Center geldt dat:

 • het bezoek aan de Laco Feel Fit Center-accommodatie geheel voor eigen risico is.
 • Laco Feel Fit Center geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor incidenten, ontvreemding van of beschadiging aan eigendommen van bezoekers.
 • ze aansprakelijk worden gesteld als ze schade toebrengen aan eigendommen van Laco Feel Fit Center.
 • de deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing voor alle bezoekers van Laco Feel Fit Center.

Toegang

Bezoekers van Laco Feel Fit Center:

 • zijn in het bezit van een geldig toegangsbewijs.
 • tonen het toegangsbewijs, dat strikt persoonlijk is, op verzoek van het Feel Fit Center-personeel. Bij misbruik wordt het toegangsbewijs ingenomen zonder recht op terugbetaling en treedt automatisch royement op.
 • kunnen op basis van de wet identificatieplicht verplicht worden een ID-bewijs te tonen voordat ze toegang tot de accommodatie krijgen.
 • kopen na het verlaten van de Feel Fit Center-accommodatie opnieuw een toegangsbewijs om de accommodatie weer te betreden.
 • betreden de sportruimten alleen in sportkleding. De gedragen kleding is representatief voor waar het voor gebruikt wordt.
 • nemen geen huisdieren mee naar de accommodatie of het buitenzwembad. Voor hulphonden kunnen in overleg met de vestigingsmanager speciale afspraken worden gemaakt.

Kluisjes en kleedruimte

Bezoekers van Laco Feel Fit Center:

 • bergen hun kleding op in de daarvoor bestemde kluisjes bij de kleedruimten dan wel in de kleedruimten (op de daarvoor bestemde haken). Bij geopend buitenzwembad kan kleding mee naar ligweide worden genomen.
 • laten waardevolle goederen thuis. Goederen kunnen niet bij Laco of aan personeel van Laco Feel Fit Center in bewaring worden gegeven.
 • zijn ervan op de hoogte dat Laco Feel Fit Center-personeel bevoegd is om onbeheerde kleding en/of andere spullen uit de kluisjes en/of kleedruimten en/of elders in de accommodatie weg te halen.
 • nemen hun kinderen mee naar de herenkleedkamer als zijzelf man zijn en naar de dameskleedkamer als zij vrouw zijn. De sekse van de ouder/verzorger bepaalt de kleedkamer waar de kinderen zich omkleden.
 • dragen om hygiënische redenen geen (buiten-)schoenen verder dan de kleedruimten. Badslippers zijn wel toegestaan, alsmede sportschoenen die alleen indoor worden gebruikt.
 • gebruiken uitsluitend zeep en/of shampoo in de doucheruimte(n).
 • zijn om hygiënische redenen verplicht om een handdoek te gebruiken in bepaalde omstandigheden, zoals in de saunacabine en in de fitnessruimte.

Gebruik van de sporthal

Bezoekers van Laco Feel Fit Center:

 • gebruiken de materialen van de accommodatie uitsluitend waar ze voor bedoeld zijn en laten alles na gebruik netjes en schoon achter.
 • zijn niet toegestaan een warming-up te doen en/of ballen te gebruiken in gangen of kleedruimten.
 • gebruiken geen hars, magnesium, krijt of soortgelijke stoffen, behalve onder specifieke voorwaarden en na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Laco Feel Fit Center.

Gebruik van de zwembaden

Bezoekers van Laco Feel Fit Center:

 • douchen vóór gebruik van het zwembad in de daarvoor aangewezen doucheruimte(n).
 • betreden het zwembad alleen in zwemkleding. Topless zwemmen of zonnebaden is niet toegestaan.
 • mogen alleen in het zwembad duiken vanaf 1,40 meter waterdiepte.
 • hardlopen of rennen niet uit veiligheidsoverwegingen.
 • tot en met 7 jaar hebben alleen toegang tot het zwembad onder verantwoording en begeleiding van een meezwemmende ouder of verzorger met een minimumleeftijd van 18 jaar.
 • die niet of onvoldoende kunnen zwemmen, zijn in alle baden verplicht zwemvleugels of de Krokobill Swimsuit te dragen, die voldoen aan de NEN-EN 13138-1 veiligheidsnorm. Andere drijfmiddelen zijn ook toegestaan, mits deze voldoen aan bovengenoemde norm.
 • die niet of onvoldoende kunnen zwemmen, mogen alleen in die gedeelten van het zwembad komen waar hij/zij kunnen staan met het hoofd en schouders volledig boven water en niet in de diepere gedeelten van het zwembad, tenzij er een volwassene die de zwemkunst machtig is in directe nabijheid is en er voldoende drijfmiddelen worden gedragen.
 • maken alleen gebruik van de glijbanen en wildwaterbaan als de waterstroom in werking is. Het staan, springen, lopen en meevoeren van voorwerpen op de glijbanen en wildwaterbaan, is uit veiligheidsoverwegingen absoluut niet toegestaan. Laco Feel Fit Center is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan badkleding als gevolg van het gebruik van de glijbanen.
 • nemen zelf geen drijfmiddelen zoals luchtbedden, bootjes, harde ballen en tennisballen mee in het zwembad.
 • dienen er rekening mee te houden dat Laco Feel Fit Center gerechtigd is om het buitenzwembad, naar oordeel van Laco Feel Fit Center, bij slechte weersomstandigheden (zoals onweer) te sluiten c.q. gesloten te houden.

Gebruiker van kegel/bowling banen

Bezoekers van Laco Feel Fit Center:

 • komen niet met gewone schoenen op de banen.
 • nuttigen geen drank en etenswaar op de banen.
 • wachten bij de balteruggave tot bal geheel uit de machine is.
 • wachten met gooien van de bal tot de baan gereed is.
 • begeven zich tijdens het gooien door iemand anders niet bij de baan en houden gepaste afstand.

Eten, drinken en roken

Bezoekers van Laco Feel Fit Center:

 • nemen geen glaswerk, thermosflessen, koelboxen, eigen drank en etenswaren mee naar de accommodatie. Bij de accommodatie zijn diverse consumpties en snacks te verkrijgen.
 • kunnen in geval van twijfel onderworpen worden aan een tassencontrole. Indien geen medewerking wordt verleend zal er geen toegang tot de accommodatie worden verkregen c.q. zal de accommodatie moeten worden verlaten.
 • nemen geen glaswerk en ander breekbaar materiaal mee naar een andere ruimte dan de ruimte die is bestemd voor horeca.
 • roken niet in de accommodaties. Dit geldt ook voor de waterpijp en E-sigaret. Roken is slechts toegestaan buiten de accommodatie, waar geen ‘verboden te roken’-zones zijn.

Gebruik van KidsPlaza

Bezoekers van KidsPlaza:

 • mogen alleen komen spelen onder toezicht en begeleiding van een ouder of verzorger met een leeftijd van 18 jaar of ouder.
 • gebruiken de speeltoestellen niet als zij 13 jaar of ouder zijn.
 • weten dat de peuterzone is bestemd voor kinderen tot en met 4 jaar.
 • volgen de aangegeven instructies/regels op die behoren bij de diverse speeltoestellen.
 • dragen te allen tijde sokken wanneer zij de speeltoestellen betreden.
 • dragen geen schmink wanneer zij de speeltoestellen betreden.
 • verwijderen scherpe voorwerpen van kleding en verwijderen sierraden van spelende kinderen.
 • gebruiken de glijbaan zittend en alleen.
 • gaan niet met meer dan 1 persoon tegelijk op de trampoline(s)
 • nuttigen etenswaren en dranken alleen aan de daarvoor bestemde tafels in het horeca gedeelte.
 • krijgen geen alcoholische dranken geserveerd wanneer zij jonger dan 18 jaar zijn.
 • houden openbare ruimten schoon en melden eventuele gebreken.
 • deponeren zelf hun afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • melden een sanitair ongelukje bij het personeel.

Veiligheid

Bezoekers van Laco Feel Fit Center:

 • houden zich verre van ongewenste intimiteiten.
 • openen nooduitgangen uitsluitend in geval van nood. Misbruik van nooduitgangen en brandmelders wordt bestraft; de kosten van de gealarmeerde hulpdiensten worden verhaald op de dader.
 • spreken het Laco Feel Fit Center-personeel aan in geval van calamiteiten. Op diverse plaatsen binnen de accommodatie zijn verbandtrommels aanwezig.
 • die een ziekte of handicap hebben waarvoor extra toezicht of begeleiding nodig is, zijn verplicht dit vooraf te melden aan het Laco Feel Fit Center-personeel dat belast is met het houden van toezicht/begeleiding.
 • zijn zich ervan bewust dat er gebruik gemaakt wordt van camera’s om op meerdere plekken toezicht te houden. Bij incidenten kunnen deze als ondersteunend materiaal worden gebruikt en aan politie en justitie worden overhandigd.
 • weten dat foto- en/of videoapparatuur, waarmee uitsluitend eigen bekenden mogen worden vastgelegd, alleen met instemming van Laco Feel Fit Center-personeel gebruikt mag worden. Bij onrechtmatig gebruik kan foto- of videoapparatuur tijdelijk worden ingenomen door het Laco Feel Fit Center-personeel.
 • nemen geen voorwerpen mee die lichamelijk letsel toe kunnen brengen zoals steekwapens, injectiespuiten (m.u.v. medisch noodzakelijke spuiten, zoals epipen of insulinespuit) en drugs.
 • zijn zich ervan bewust dat bij te grote drukte in de accommodatie Laco Feel Fit Center gerechtigd is het aantal bezoekers te beperken. Laco Feel Fit Center behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen en/of de accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten.
 • waarschuwen onmiddellijk het personeel of slaan de dichtstbijzijnde handbrandmelder in bij constatering van rook of brand. Bij de receptie van de accommodatie ligt een bedrijfsnoodplan.
 • parkeren hun voertuig zodanig dat anderen daar geen overlast van ondervinden of de veiligheid in het geding komt, anders is het risico dat het voertuig wordt verwijderd.

Toegang zal ontzegd worden, c.q. verblijf beëindigd worden

Wanneer de bezoekers van Laco Feel Fit Center:

 • de instructies/aanwijzingen van het Laco Feel Fit Center-personeel niet opvolgen.
 • een gevaar vormen voor de volksgezondheid, zulks ter beoordeling van Laco Feel Fit Center.
 • onder kennelijke invloed van alcohol en/of drugs verkeren.
 • blijk geven van strafbaar, gevaarlijk, hinderlijk en/of onhygiënisch gedrag.

In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist het (hoger) management.

Kidsclub

 • De Laco Feel Fit Center Kidsclub is een professionele oppasservice, met andere huisregels dan een kinderdagopvang. Houd hier alsjeblieft rekening mee.
 • Elke ochtend en tijdens de zwemlessen geopend, zie onderstaande openingstijden.
 • De Laco Feel Fit Center Kidsclub is op zondag gesloten.
 • Voor kinderen vanaf 3 maanden tot en met 7 jaar.
 • Reservering bij de receptie of telefonisch, reserveren kan maximaal 7 dagen vooraf en is altijd op basis van beschikbaarheid.
 • Je kan alleen voor je eigen kind(eren) reserveren.
 • Afmelden kan maximaal 24 uur vooraf.
 • Wanneer je je kind(eren) 3 keer te laat hebt afgemeld, of niet hebt afgemeld, kan dat consequenties hebben op de reserveringsmogelijkheid.
 • Uit veiligheidsoverweging hanteren we een maximum aantal kinderen van 20. Dit aantal is inclusief 2 baby’s. Onder baby’s verstaan we kinderen tot leeftijd van 1 jaar.
 • Kind(eren) mogen maximaal 1.5 uur verblijven bij de Laco Feel Fit Center Kidsclub.
 • Kinderen krijgen vanuit de Laco Feel Fit Center Kidsclub geen eten en drinken. Uiteraard mag er wel eigen eten en drinken genuttigd worden op de daarvoor bestemde plaats.
 • Als het nodig is verschonen wij je kind(eren), zorg er wel voor dat je dan enkele luiers achterlaat voor de medewerker.
 • Kinderwagens en Maxi-cosi’s mogen gestald worden bij de oppasservice op daarvoor bestemde plaats. Zo kan uw kind hierin slapen onder toeziend oog van onze medewerkers.
 • Het is niet toegestaan dat ouders het sportcentrum verlaten, wanneer het kind nog in de Laco Feel Fit Center Kidsclub verblijft.
 • Het is van belang dat je als ouder altijd het logboek invult. We vragen je om je naam, handtekening en telefoonnummer. Wanneer er bijzonderheden zijn moeten deze ook hierin aangegeven worden.
 • Wanneer je kind ziek is, kan je geen gebruik maken van de Laco Feel Fit Center Kidsclub. Word je kind ziek dan wordt je als ouder verzocht het kind op te komen halen zonder restitutie van gelden.
 • Ouder kan te allen tijde verzocht worden om het kind op te komen halen zonder restitutie van gelden.
 • Ouders mogen altijd een kijkje komen nemen in de Kidsclub tijdens het spelen.

Vergeet niet dat dit een professionele oppasservice is met andere huisregels dan een kinderdagopvang. Houd hier a.u.b. rekening mee.