Deelnemersvoorwaarden

Hieronder vind je de voorwaarden voor het membership van Laco (Feel Fit Center). Deze voorwaarden zijn geldig per 1 september 2018.

v7/08-2021

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1       Deze deelnemersvoorwaarden (hierna te noemen: ‘de voorwaarden’) zijn van toepassing op de deelnemersovereenkomst. Onder ‘deelnemer’ wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die voor zichzelf, dan wel voor iemand die daartoe zelf niet bevoegd is, de deelnemersovereenkomst heeft ingevuld c.q. ondertekend. Onder ‘Feel Fit Center’ wordt verstaan: de contractspartij uit de deelnemersovereenkomst. Uit deze voorwaarden voortvloeiende bevoegdheden van Feel Fit Center komen eveneens toe aan de medewerkers van elke Feel Fit Center-accommodatie.

1.2       Naast deze voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende (actie)voorwaarden van  Feel Fit Center van toepassing zijn. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

1.3       Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 – Verplichtingen en rechten deelnemer

2.1       De deelnemer is verplicht de huisregels, die voor de accommodatie gelden, na te leven.

De huisregels  zijn beschikbaar bij de receptie en te lezen op de website van Feel Fit Center (www.feelfitcenter.nl). Met accommodatie wordt de vestiging van Feel Fit Center bedoeld waar de deelnemer zich inschrijft.

2.2       De deelnemer dient zich stipt aan de Feel Fit Center huisregels te houden. Als de deelnemer dat ten onrechte nalaat en de toegang wordt de deelnemer vervolgens ontzegd, is de deelnemer aan Feel Fit Center een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 250,– per geval. Daarnaast is de deelnemer verplicht om de volledige schade te vergoeden die Feel Fit Center lijdt als gevolg van het feit dat de deelnemer één of meer huisregels overtreedt.

2.3       Aan de deelnemer wordt eenmalig kosteloos een Feel Fit Center-bewijs van de betreffende accommodatie verschaft, die tijdens elk bezoek door de deelnemer ter registratie en controle door de paslezer gehaald dient te worden dan wel dient de deelnemer in het bezit te zijn van een ander geldig toegangsbewijs. Zonder geldig toegangsbewijs kan de deelnemer geen gebruik maken van de faciliteiten van de accommodatie.

2.4       Het Feel Fit Center-bewijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

2.5       Bij verlies, beschadiging of diefstal van de pas ontvangt de deelnemer na betaling van de administratiekosten een nieuw Feel Fit Center-bewijs.

2.6       Op verzoek van Feel Fit Center dient de deelnemer zich te legitimeren. Indien de deelnemer weigert zijn legitimatiebewijs te tonen, is Feel Fit Center gerechtigd de deelnemer de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.

2.7       Het recht op deelname aan de activiteiten kunnen door de deelnemer niet worden overgedragen aan een derde.

Artikel 3 – Verplichtingen en rechten Feel Fit Center

3.1      Feel Fit Center behoudt zich het recht voor de accommodatie tijdelijk vrij te maken in onder andere de volgende situaties:

  • (inter-)nationale/stedelijke (sport)evenementen in de accommodatie
  • noodzakelijke wijzigingen/werkzaamheden aan de accommodatie
  • algemeen belang

3.2       De openingstijden van de accommodatie worden door Feel Fit Center vastgesteld en kunnen nimmer tot een aanspraak op restitutie van de contributie leiden. Feel Fit Center kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. Feel Fit Center zal de voorgenomen wijzigingen binnen een redelijke termijn van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.

3.3      Feel Fit Center is gerechtigd de kosten van onderhoud en herstel, die gemaakt worden als gevolg van het oneigenlijk gebruik van de accommodatie door de deelnemer, volledig op de deelnemer te verhalen.

3.4      Feel Fit Center heeft steeds vrije toegang tot alle ruimtes van de accommodatie en de daarbij horende ruimten en zij is gerechtigd maatregelen te treffen, welke zij in het belang van een goed en ordelijk gebruik van de accommodatie noodzakelijk acht.

3.5      Feel Fit Center verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de deelnemers in verband met het beheer van de relatie met de deelnemer en de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden door Feel Fit Center strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. De deelnemer stemt ermee in dat Feel Fit Center persoonsgegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. De deelnemer kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Feel Fit Centeraangeven dat de gegevens van de deelnemer uit de bestanden van Feel Fit Center dienen te worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd, zoals aangegeven in het privacystatement van Feel Fit Center(https://www.feelfitcenter.nl/over-feelfitcenter/privacy-statement/). Dit privacystatement maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze deelnemersvoorwaarden.

Artikel 4 – Contributie en Betaling

4.1       De deelnemer dient de op grond van de deelnemersovereenkomst verschuldigde contributie te voldoen op de wijze zoals in de deelnemersovereenkomst is beschreven.

4.2       Indien betaling plaatsvindt middels automatische incasso, dan wordt deze maandelijks uitgevoerd. De deelnemer dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op zijn bankrekening. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet door Feel Fit Center kan worden geïncasseerd, worden er door Feel Fit Center aan de deelnemer storno- c.q. administratiekosten in rekening gebracht indien de deelnemer niet uiteindelijk, overeenkomstig het bepaalde in art. 4.5, aan zijn betalingsverplichting voldoet.

4.3       De deelnemer blijft de contributie verschuldigd indien hij om welke reden dan ook een of meerdere keren niet deelneemt aan de in de deelnemersovereenkomst aangegeven activiteit, tenzij Feel Fit Center de deelnemer schriftelijk van zijn betalingsverplichting ontheft. Het is niet mogelijk om het recht op deelname aan de activiteiten over  te dragen aan een derde.

4.4       De hoogte van de contributie geldt, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een jaar, maar kan tussentijds jaarlijks worden aangepast.

4.5       Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij in verzuim. Feel Fit Center biedt de deelnemer schriftelijk nog twee weken de gelegenheid om alsnog de betalingsverplichting na te komen. Indien na ommekomst van deze termijn niet wordt betaald, ontbindt Feel Fit Center de overeenkomst en is de deelnemer aan Feel Fit Center een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan het bedrag aan contributie die de deelnemer had moeten betalen indien de overeenkomst tot de oorspronkelijke looptijd zou zijn doorgelopen.

4.6       Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Feel Fit Center voorts gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex art. 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Feel Fit Center bevoegd om de deelnemer de toegang tot de accommodatie te weigeren.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1      Feel Fit Center is nimmer aansprakelijk voor zaak- of personenschade die deelnemer lijdt in of bij de accommodatie van Feel Fit Center, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Feel Fit Center.

5.2       Indien Feel Fit Center aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag en de gevallen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Feel Fit Center uitkeert.

5.3       Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Feel Fit Center niet tot uitkering overgaat, dan is Feel Fit Center jegens de deelnemer nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag van de ter zake van de deelnemersovereenkomst door de deelnemer verschuldigde contributie gedurende een jaar.

5.4      Feel Fit Center kan in ieder geval nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de deelnemer door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken lijdt of voor schade die het gevolg is van het staken van een sportactiviteit of evenement of die het gevolg is van het verbieden van een bepaalde sportactiviteit of evenement door Feel Fit Center.

5.5       De deelnemer is jegens Feel Fit Center aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik van de accommodatie door zijn toedoen wordt veroorzaakt.

5.6       De deelnemer vrijwaart Feel Fit Center hierbij voor aanspraken van derden, die het gevolg zijn van een doen of laten van de deelnemer.

Artikel 6 – Beëindiging deelnemersovereenkomst

6.1       De deelnemersovereenkomst is aangegaan voor de periode zoals overeengekomen en wordt, behoudens hetgeen in  art. 6.2 van deze voorwaarden is bepaald, na die periode stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Deelnemer is na afloop van de eerste contractperiode gerechtigd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzeggingsperiode van een maand. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren per brief of door het invullen van een opzegformulier.

6.2       Indien de deelnemer gebruikt maakt van de activiteit zwemles, dan is het vorenstaande lid niet van toepassing, maar eindigt de overeenkomst op het moment dat de deelnemer het diploma heeft behaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3       Indien de deelnemer een contant-abonnement heeft, eindigt de deelnemersovereenkomst van rechtswege na de periode zoals overeengekomen op het inschrijfformulier. De deelnemersovereenkomst kan kosteloos opnieuw aangegaan worden binnen een maand nadat de deelnemersovereenkomst is geëindigd. Indien de deelnemersovereenkomst na een maand na afloop van de vorige deelnemersovereenkomst wordt aangegaan, is deelnemer instapgeld aan Feel Fit Center verschuldigd.

6.4       Tussentijdse opzegging door de deelnemer is mogelijk indien hij een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de deelnemer niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de door Feel Fit Center aangeboden activiteiten. Als een andere vestiging van Feel Fit Center met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.

6.5       De deelnemer kan de deelnemersovereenkomst niet voor het einde van de eerste contractperiode opzeggen tenzij in geval van bijzondere omstandigheden, zoals ernstige ziekte of het overlijden van de deelnemer. Feel Fit Center bepaalt of er in een bepaald geval sprake is van bijzondere omstandigheden en kan bij de beoordeling bijvoorbeeld een medische verklaring verlangen.

6.6       Indien de deelnemer hetgeen in deze voorwaarden is bepaald niet opvolgt, dan is Feel Fit Center gerechtigd hem de verdere toegang tot al haar accommodaties te weigeren en deze en iedere andere overeenkomst die zij met deelnemer heeft gesloten per direct op te schorten of te ontbinden. De deelnemer blijft alsdan de gehele contributie voor de contractperiode verschuldigd, welk bedrag direct geheel opeisbaar wordt.

Artikel 7 – Gebruik buitenzwembad

7.1       De openingstijden van het buitenbad worden vastgesteld door de verantwoordelijken op de Feel Fit Center-accommodatie.

De accommodatie kan tijdens de officiële zon- en (bijzondere) feestdagen gesloten zijn. Het buitenbad wordt vervroegd gesloten of niet geopend wanneer slechte weersomstandigheden daartoe aanleiding geven. Alleen gedurende de zomervakantie van het basisonderwijs mag de deelnemer met een geldig Feel Fit Centerbuitenbadabonnement buiten én binnen zwemmen tijdens de openingstijden van de verschillende Feel Fit Center-zwembaden tot maximaal 18.00 uur (afhankelijk van de lokale situatie). De zomervakantie van het basisonderwijs en de openingstijden kunnen per Feel Fit Center-accommodatie verschillen. Indien de deelnemer om welke reden dan ook geen gebruik van het buitenbad kan c.q. mag maken, komt dit volledig voor rekening en risico van de deelnemer. Betaalde contributie of toegangsbewijzen worden door Feel Fit Center nimmer terugbetaald.

7.2       Voor zover de deelnemersovereenkomst betrekking heeft op de deelnemer van het Feel Fit Center  buitenbad, geldt deze overeenkomst steeds voor een vooraf nader overeengekomen aantal keren dat de deelnemer gebruik mag maken van het/de buitenbad(en).

Artikel 8 – Geschillen

8.1       Alle geschillen die voortvloeien uit een deelnemersovereenkomst en/of de onderhavige en/of aanvullende voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

8.2.      Op de deelnemersovereenkomst en/of de onderhavige en/of aanvullende voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.